• انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, gif, png, pdf, docx.
    پسوندهای مجاز: jpg,jpeg,png,pdf,docx
    حداکثر اندازه فایل: 5MB