تاکسین پارت

روغن موتور تاکسین پارت ۲۰۵۰ و ۱۰۴۰ با تکنولوژی آلمان با پیمایش ۱۰ هزار کیلومتر و ۱۲ هزار کیلومتر مناسب رانندگان تاکسی.