همکاران

تامین مستقیم قطعات از داخل و خارج
(زنجیره ارزش فروشنده)

تاکسین تمام واسطه ها را در تامین قطعات حذف کرده است و به طور مستقیم نیاز خود را از داخل و خارج از ایران سفارش می دهد.

بازدید مدیرعامل بوش یاتاقان ایران