"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

YYYY slash MM slash DD