9 کالا

 • 36%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  افزایش طول تاج

  ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  افزایش طول تاج با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 50%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  پالپوتومی اورژانس

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  پالپوتومی اورژانس با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 31%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  عصب کشی سه کانال مجدد

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  عصب کشی سه کانال مجدد با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 39%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  عصب کشی دو کانال مجدد

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  عصب کشی دو کانال مجدد با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 36%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  عصب کشی تک کانال مجدد

  ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  عصب کشی تک کانال مجدد با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 30%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  عصب کشی چهار کانال

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  عصب کشی چهار کانال با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 44%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  عصب کشی سه کانال

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  عصب کشی سه کانال با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 38%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  عصب کشی دو کانال

  ۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  عصب کشی دو کانال با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 40%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  عصب کشی تک کانال

  ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  عصب کشی تک کانال با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)

تاکسین‌دنت مرکز دندان‌پزشکی تاکسین آماده ارائه خدمت به عموم می‌باشد. تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده ایشان