14 کالا

 • ویزیت دندان‌پزشکی

  ونیر کامپوزیت

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ونیر کامپوزیت با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت) ونیز از از رزین سفید تهیه می‌شود و با استفاده از چسب‌های قوی به دندان نصب می‌شود.
 • 33%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  پین داخل کانال

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  پین داخل کانال با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 68%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  پالپ کپ غیر مستقیم

  ۸۰,۰۰۰ تومان
  پالپ کپ غیر مستقیم با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 60%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  پالپ کپ مستقیم

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  پالپ کپ مستقیم با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 50%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  بیس گلاس اینومر

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  بیس گلاس اینومر با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 38%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  ترمیم گلاس اینومر

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم گلاس اینومر با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 38%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  ترمیم کامپوزیت بیلداپ

  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم کامپوزیت بیلداپ با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 31%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  ترمیم کامپوزیت سه سطحی

  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم کامپوزیت سه سطحی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 33%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  ترمیم کامپوزیت دو سطحی

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم کامپوزیت دو سطحی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 45%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  ترمیم کامپوزیت یک سطحی

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم کامپوزیت یک سطحی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
 • 33%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  ترمیم امالگام بیلداپ

  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم امالگام بیلداپ با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
 • 40%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  ترمیم امالگام سه سطحی

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم امالگام سه سطحی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
 • 50%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  ترمیم امالگام دو سطحی

  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم امالگام دو سطحی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
 • 50%
  ویزیت دندان‌پزشکی

  ترمیم امالگام یک سطحی

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم امالگام یک سطحی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)

دلیل بازگشت وجه