ترمیم

14 کالا

 • ونیر کامپوزیت

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ونیر کامپوزیت با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت) ونیز از از رزین سفید تهیه می‌شود و با استفاده از چسب‌های قوی به دندان نصب می‌شود.
 • 33%

  پین داخل کانال

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  پین داخل کانال با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 68%

  پالپ کپ غیر مستقیم

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان
  پالپ کپ غیر مستقیم با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 60%

  پالپ کپ مستقیم

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  پالپ کپ مستقیم با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 50%

  بیس گلاس اینومر

  ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  بیس گلاس اینومر با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 38%

  ترمیم گلاس اینومر

  ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم گلاس اینومر با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 38%

  ترمیم کامپوزیت بیلداپ

  ۸۰۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم کامپوزیت بیلداپ با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 31%

  ترمیم کامپوزیت سه سطحی

  ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم کامپوزیت سه سطحی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 33%

  ترمیم کامپوزیت دو سطحی

  ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم کامپوزیت دو سطحی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
 • 45%

  ترمیم کامپوزیت یک سطحی

  ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم کامپوزیت یک سطحی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
 • 33%

  ترمیم امالگام بیلداپ

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم امالگام بیلداپ با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
 • 40%

  ترمیم امالگام سه سطحی

  ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم امالگام سه سطحی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
 • 50%

  ترمیم امالگام دو سطحی

  ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم امالگام دو سطحی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
 • 50%

  ترمیم امالگام یک سطحی

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ترمیم امالگام یک سطحی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)