دندانپزشکی تاکسین با نام تاکسین دنت آماده ارائه خدمات دندانپزشکی می‌باشد. این مرکز تخفیف ویژه‌ای برای رانندگان تاکسی و خانواده محترمشان در نظر گرفته است.

بهداشت دندان

67%
ویزیت دندان‌پزشکی

ویزیت دندان‌پزشکی

۱۰,۰۰۰ تومان
هزینه ویزیت دندان‌پزشکی ۳۰ هزار تومان است که با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترمشان ۱۰ هزار تومان می‌باشد.
67%
ویزیت دندان‌پزشکی

جرم‌گیری و بروساژ دو فک

۱۵۰,۰۰۰ تومان
جرم‌گیری و برساژ دو فک با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم
60%
ویزیت دندان‌پزشکی

بروساژ دو فک

۶۰,۰۰۰ تومان
بروساژ دو فک با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم

جراحی دندان

60%
ویزیت دندان‌پزشکی

دِرای ساکت (حفره خشک)

۶۰,۰۰۰ تومان
درای ساکت (حفره خشک) با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
40%
ویزیت دندان‌پزشکی

بخیه

۱۵۰,۰۰۰ تومان
بخیه با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
10%
ویزیت دندان‌پزشکی

تخلیه ابسه

۱۸۰,۰۰۰ تومان
تخلیه ابسه با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
22%
ویزیت دندان‌پزشکی

الوئولوپالستی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
الوئولوپالستی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
33%
ویزیت دندان‌پزشکی

جراحی دندان نهفته در بافت سخت

۴۰۰,۰۰۰ تومان
جراحی دندان نهفته در بافت سخت با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
33%
ویزیت دندان‌پزشکی

جراحی دندان نهفته در بافت نرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان
جراحی دندان نهفته در بافت نرم با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین ( تاکسین‌دنت)
25%
ویزیت دندان‌پزشکی

کشیدن دندان با سکشن

۳۰۰,۰۰۰ تومان
کشیدن دندان با سکشن با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم
43%
ویزیت دندان‌پزشکی

کشیدن دندان عقل

۲۰۰,۰۰۰ تومان
کشیدن دندان عقل با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم
60%
ویزیت دندان‌پزشکی

کشیدن دندان خلفی

۸۰,۰۰۰ تومان
کشیدن دندان خلفی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم
53%
ویزیت دندان‌پزشکی

کشیدن دندان قدامی

۷۰,۰۰۰ تومان
کشیدن دندان قدامی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم

پروتز دندان

33%
ویزیت دندان‌پزشکی

خارج کردن پست یا پین

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خارج کردن پست یا پین با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
ویزیت دندان‌پزشکی

نایت گارد

۷۰۰,۰۰۰ تومان
نایت گارد با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت) اگر شما هم در هنگام خواب دندان‌های خود را به هم می‌زنید( پدیده بروکسیم) شما به یک محافظ دندان شب یا نایت گارد نیاز خواهید داشت.
25%
ویزیت دندان‌پزشکی

سمان مجدد روکش

۱۵۰,۰۰۰ تومان
سمان(چسب روکش دندان) مجدد روکش با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
43%
ویزیت دندان‌پزشکی

پونتیک PFM

۴۰۰,۰۰۰ تومان
پونتیک PFM با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
ویزیت دندان‌پزشکی

لامینیت

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
لامینیت با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
29%
ویزیت دندان‌پزشکی

پُست و کور ریختگی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
پست و کور ریختگی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت) در صورتی که بعد از عصب کشی مقدار قابل توجه‌ای از مینای دندان آسیب و از بین رود، برای ترمیم آن باید از این روکش استفاده نمود.
17%
ویزیت دندان‌پزشکی

روکش پرسلن

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
روکش پرسلن با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
40%
ویزیت دندان‌پزشکی

روکش PFM

۶۰۰,۰۰۰ تومان
روکش PFM با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت) روکش PFM ، اسکلت فلزی دارد و بخش قابل مشاهده آن از جنس چینی می‌باشد.
17%
ویزیت دندان‌پزشکی

ریلاین پروتز هر فک

۵۰۰,۰۰۰ تومان
ریلاین پروتز هر فک با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
6%
ویزیت دندان‌پزشکی

پروتز پارسیل دو فک

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پروتز پارسیل دو فک با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
18%
ویزیت دندان‌پزشکی

پروتز پارسیل تک فک

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پروتز پارسیل تک فک با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
32%
ویزیت دندان‌پزشکی

دندان مصنوعی تک فک

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دندان مصنوعی تک فک با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
22%
ویزیت دندان‌پزشکی

دندان مصنوعی دو فک

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دندان مصنوعی دو فک با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)

اندو دندان

36%
ویزیت دندان‌پزشکی

افزایش طول تاج

۴۵۰,۰۰۰ تومان
افزایش طول تاج با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
50%
ویزیت دندان‌پزشکی

پالپوتومی اورژانس

۱۵۰,۰۰۰ تومان
پالپوتومی اورژانس با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
31%
ویزیت دندان‌پزشکی

عصب کشی سه کانال مجدد

۹۰۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی سه کانال مجدد با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
39%
ویزیت دندان‌پزشکی

عصب کشی دو کانال مجدد

۵۵۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی دو کانال مجدد با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
36%
ویزیت دندان‌پزشکی

عصب کشی تک کانال مجدد

۴۵۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی تک کانال مجدد با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
30%
ویزیت دندان‌پزشکی

عصب کشی چهار کانال

۷۰۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی چهار کانال با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
44%
ویزیت دندان‌پزشکی

عصب کشی سه کانال

۵۰۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی سه کانال با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
38%
ویزیت دندان‌پزشکی

عصب کشی دو کانال

۴۰۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی دو کانال با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
40%
ویزیت دندان‌پزشکی

عصب کشی تک کانال

۳۰۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی تک کانال با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)

ویژه‌ اطفال

ویزیت دندان‌پزشکی

فضا نگه‌دار متحرک دو طرفه

۶۰۰,۰۰۰ تومان
فضا نگه‌دار متحرک دو طرفه با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
ویزیت دندان‌پزشکی

فضا نگه‌دار متحرک یک طرفه

۶۰۰,۰۰۰ تومان
فضا نگه‌دار متحرک یک طرفه با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
ویزیت دندان‌پزشکی

فضا نگه‌دار ثابت دو طرفه

۶۰۰,۰۰۰ تومان
فضا نگه‌دار ثابت دو طرفه با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
ویزیت دندان‌پزشکی

فضا نگه‌دار ثابت یک طرفه

۶۰۰,۰۰۰ تومان
فضا نگه‌دار ثابت یک طرفه با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
17%
ویزیت دندان‌پزشکی

فیشور سیلانت

۲۵۰,۰۰۰ تومان
فیشور سیلانت با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت) ماده‌ای که در داخل شیارهای دندان قرار می‌گیرد و باعث کم عمق شدن شیارها می‌شود.
ویزیت دندان‌پزشکی

روکش دندان شیری (SSC)

۴۰۰,۰۰۰ تومان
روکش دندان شیری (SSC) با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
11%
ویزیت دندان‌پزشکی

پالپکتومی خلفی

۴۰۰,۰۰۰ تومان
پالپکتومی خلفی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
13%
ویزیت دندان‌پزشکی

پالپکتومی قدامی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
پالپکتومی قدامی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
17%
ویزیت دندان‌پزشکی

پالپوتومی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
پالپوتومی(عصب کشی کودکان) با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
20%
ویزیت دندان‌پزشکی

کشیدن دندان شیری

۱۲۰,۰۰۰ تومان
کشیدن دندان شیری با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)
25%
ویزیت دندان‌پزشکی

بروساژ دو فک و فلوراید تراپی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
بروساژ دو فک و فلوراید تراپی با تخفیف ویژه برای تاکسیرانان و خانواده محترم در مرکز دندان‌پزشکی تاکسین (تاکسین‌دنت)

آدرس

تهران، خیابان شریعتی‌، خیابان ملک ، پلاک ۲۳

شماره تماس

۰۲۱-۸۸۴۲۰۸۶۰

واتس‌اپ

۰۹۱۰۲۱۱۰۳۰۶

اینستاگرام

taxindent@