پیگیری لاستیک

  • اعداد را به صورت انگلیسی و طبق الگو نمونه وارد نمایید.
  • اعداد به صورت انگلیسی وارد شود
  • اعداد به صورت انگلیسی وارد شود