انواع تسمه تایم برای پژو ۴۰۵

تسمه تایم انگلیسی
تسمه تایم ژاپنی
تسمه تایم کره‌ای

انواع تسمه تایم برای سمند

تسمه تایم انگلیسی
تسمه تایم ژاپنی
تسمه تایم کره‌ای

انواع تسمه دینام برای پژو ۴۰۵

تسمه دینام انگلیسی
تسمه دینام ژاپنی
تسمه دینام کره‌ای

انواع تسمه دینام برای سمند

تسمه دینام انگلیسی
تسمه دینام ژاپنی
تسمه دینام کره‌ای