خلاصه عملکرد

شرکت تاکسین در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیش از ۴۰۰۰ هزار قلم کالا را در سه سطح قیمت و کیفیت توزیع کرده است. این اقلام شامل کلیه لوازم مصرفی موتور و انواع روان کارها می باشد. در زمینه خدمات خودرویی نرخ اجرت ها ۳۰ الی ۷۰ درصد پایین تر از نرخ مصوب اتحادیه و گستردگی این خدمات شامل تمام بخش های خودرویی می باشد.

[cz_gap height=”30px”]

زنجیره ارزش‌کنونی

بررسی های بازار لوازم یدکی نشان دهنده وجود تعداد بالا واسطه ها در ایران می باشد. این امر موجب افزایش قیمت بدلیل پرداخت حاشیه سود به واسطه ها می شود. بررسی ها نشان داده به طور میانگین در زنجیره ارزش کنونی قیمت فروش تولید کننده تا قیمت خرید مصرف کننده نهایی حدود ۴۰ درصد بیشترمی باشد. در بازار لوازم یدکی ایران بسیاری از تولید کنندگان وجود دارند که قابلیت تولید قطعات با استانداردهای بین المللی و قیمت رقابتی را دارند. اما متاسفانه بدلیل عدم دسترسی به مصرف کننده نهایی، شرکت ها قطعات خود را به دلالان و یا شرکت های واسطه ای می فروشند.

[cz_gap height=”30px”]

اصلاح زنجیره ارزش و سفارشی سازی

شرکت تاکسین ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ اول زﻧﺠﯿﺮه ارزش اﻓﺰوده وﺻﻞ ﮐﻨﺪ. اﻣﺮوز در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﮐﺴﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ۱۵۰ ﺷﺮﮐﺖ، ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮد را ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﻋﺮﺿﻪ می نمایند. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ ۱۰ اﻟﯽ ۴۰ درﺻﺪ ﺷﺪ.

[cz_gap height=”30px”]

عملکرد فروشگاه

شرکت تاکسین در خرداد ماه ۱۳۹۷ فروشگاه خیابان ملک را جهت توزیع قطعات یدکی به رانندگان تاکسی افتتاح کرد. در خرداد ماه روزانه ۲۵ مراجعه کننده داشته است. در اسفند همان سال به ۴۰۰ مراجعه کننده در روز افزایش یافت.