اجرت مربوط به خودرو پژو ۴۰۵:

تعویض روغن، فیلتر هوا و فیلتر روغن: ۵ هزارتومان

تعویض تسمه تایم: ۲۹ هزارتومان

تعویض تسمه دینام: ۲۲ هزارتومان

تعویض واتر پمپ: ۶۰ هزارتومان

تعویض لنت عقب: ۵۰ هزارتومان

تعویض لنت جلو: ۱۱ هزارتومان

تعویض سرسیلندر: ۲۵۰ هزارتومان

تعویض شمع: ۱۱ هزارتومان

اجرت مربوط به خودرو سمند EF7:

تعویض روغن، فیلتر هوا و فیلتر روغن: ۵ هزارتومان

تعویض تسمه تایم: ۲۲ هزارتومان

تعویض تسمه دینام: ۵۰ هزارتومان

تعویض واتر پمپ: ۸۰ هزارتومان

تعویض لنت عقب: ۵۰ هزارتومان

تعویض لنت جلو: ۱۱ هزارتومان

تعویض سرسیلندر: ۴۵۰ هزارتومان

تعویض شمع: ۱۲ هزارتومان

اجرت مربوط به خودرو پراید:

تعویض روغن، فیلتر هوا و فیلتر روغن: ۵ هزارتومان

تعویض تسمه تایم: ۲۵ هزارتومان

تعویض تسمه دینام: ۱۵ هزارتومان

تعویض واتر پمپ: ۶۰ هزارتومان

تعویض لنت عقب: ۵۰ هزارتومان

تعویض لنت جلو: ۱۰ هزارتومان

تعویض سرسیلندر: ۲۵۰ هزارتومان

تعویض شمع: ۱۰ هزارتومان

اجرت مربوط به خودرو آریو:

تعویض روغن، فیلتر هوا و فیلتر روغن: ۷ هزارتومان

تعویض تسمه تایم: ۲۶ هزارتومان

تعویض تسمه دینام: ۶۰ هزارتومان

تعویض واتر پمپ: ۱۰۰ هزارتومان

تعویض لنت عقب: ۶۰ هزارتومان

تعویض لنت جلو: ۱۳ هزارتومان

تعویض سرسیلندر: ۴۷۰ هزارتومان

تعویض شمع: ۱۴ هزارتومان